parallax background

ກວດສອບເບິ່ງບໍລິການດ້ານໄອທີ
ຂອງ ພວກເຮົາເພີ່ມເຕີມ.

parallax background

ບໍລິການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌


ໃນປັດຈຸບັນ ໃນໂລກຂອງດິຈິຕ໋ອນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ເລີຍວ່າການຕະຫຼາດທາງອອນລາຍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ສຳລັບທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ. ເວັບໄຊທ໌ແມ່ນໜຶ່ງເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຕະຫຼາດທາງອອນລາຍ ທີ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຕ້ອງມີ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເອງນັ້ນບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສູນເສຍໂອກາດ ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ.


ພວກເຮົາສ້າງເວັບໄຊທ໌ໂດຍການຄົ້ນຄິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ທີມງານຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ສ້າງເວັບໄຊທ໌ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີການຄຳນຶ່ງເຖິງການຕະຫຼາດທາງດ້ານທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ. ພວກເຮົາພັດທະນາອອກແບບເພື່ອທີ່ຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າໝັ້ນໃຈ ແລະ ໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ສຶກດີກັບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ.


ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດ

ເວັບໄຊທ໌ຮ້ານຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

ປັບປຸງເວັບໄຊທ໌

ການໂອນຍ້າຍເວັບໄຊທ໌

Photo shooting for website

ສ້າງວິດີໂອໂຄສະນາບໍລິສັດຂອງທ່ານ


ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັ່ນມືຖື


ພວກເຮົາສ້າງແອັບພລິເຄຊັ່ນມືຖືຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າດ້ວຍການອອກແບບທີ່ຕອບສະໜອງ UX / UI ແລະ ໃຫ້ຄວາມປອດໄພທາງເບື້ອງຫຼັງ.

ໃຊ້ງານໄດ້ທັ້ງລະບົບ IOS ແລະ Android.


ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນອົງກອນ


ERP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ມາຈາກ Enterprise Resource Planning ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈແບບງ່າຍໆແມ່ນ ໃຊ້ສຳລັບການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນຂອງອົງກອນ. ມັນຍັງຖືກເອີ້ນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຊຸດ ERP, ລະບົບ ERP ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທຸລະກິດ.


ERP ໄດ້ລວບລວມເອົາຫ້າລະບົບເພື່ອທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳມາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນບໍລິສັດຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດ.

1. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບັນຊີ

2. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຂາຍ

3. ລະບົບຄຸ້ມຄອງການຊື້ສິນຄ້າຄ້າງສາງ

4. ລະບົບຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ

5. ລະບົບຄຸ້ມຄອງເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ


ຝາກເວັບໄຊທ໌


ຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ບໍລິສັດ GMO-Z.com ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານຊື່ລະຫັດອິນເຕີເນັດຫຼາຍກວ່າ 20ປີ, ມີສູນດາຕ້າເຊັນເຕີຢູ່ທີ່ປະເທດໄທ ແລະ ຍັງມີທີມງານທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນປະເທດລາວ.


ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິການຊື່ລະຫັດອິນເຕີເນັດ

ຝາກຖານຂໍ້ມູນເວັບໄຊທ໌ແບບສ່ວນຕົວ

WordPress Hosting

Cloud Server

Cloud setting service

ໃບຢັ້ງຢືນ SSL

ທ່ານຕ້ອງການກວດເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາເພີ່ມເຕີມບໍ?
Check our solutions


ບໍລິການດ້ານໄອທີລະດັບມືອາຊີບ


ກວດສອບເບິ່ງບໍລິການດ້ານໄອທີຂອງພວກເຮົາເພີ່ມເຕີມ.

ບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບມືອາຊີບ


ກວດສອບເບິ່ງບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາເພີ່ມເຕີມ.

loLAO