parallax background

Check out
Wastewater treatment products

parallax background

ລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍພາຍໃນປະເທດ


ການບຳບັດນ້ຳເສຍພາຍໃນປະເທດໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ MBBR

ເຕັກໂນໂລຊີການບຳບັດນ້ຳເສຍ MBBR (Moving bed bioreactor) : ເປັນເຕັກໂນໂລຊີຕະກອນເລັ່ງທີ່ໃຊ້ເທັກນິກຈຸລິນຊີເພື່ອຢຶດຕິດກັບຊັ້ນວັດສະດຸທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄດ້. ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ວັດສະດຸຈຸລິນຊີຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຈຸລິນຊີ (MLVSS) ໃນຖັງບຳບັດສູງກ່ວາເທັກນິກການກະຈາຍຕົວຂອງຕະກອນເລັ່ງ. ສານຕັ້ງຕົ້ນຈຸລິນຊີທີ່ນໍາໃຊ້ໃນເຕັກໂນໂລຊີນີ້ແມ່ນສານ buffer ທີ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ດ້ວຍພື້ນຜິວທີ່ໃຫຍ່, ເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນຖັງຕະຫຼອດຍ້ອນແນວນັ້ນມັນຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ພື້ນຜິວຂອງສານຕັ້ງຕົ້ນທາງຈຸລະຊີບວິທະຍາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນສະຖານບຳບັດ MBBR ແມ່ນມີຂະໜາດໃຫ່ຍ, ນອກຈາກສານຕັ້ງຕົ້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ແລ້ວຍັງເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍອົກຊີເຈນລົງໃນນ້ຳ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການບໍາບັດຂອງເຕັກໂນໂລຊີນີ້ສູງກ່ວາເຕັກໂນໂລຊີອື່ນ.


ພາຍໃນຂອງເຕັກໂນໂລຊີບຳບັດນ້ຳເສຍ MBBR

ນຳເອົານ້ຳເຂົ້າໃສ່ທາງ Input ແລະ ເກັບໄວ້ໃນຖັງລະບາຍອາກາດ. ການລະບາຍນ້ຳຈະຊ່ວຍກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຢູ່ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ຜ່ານຖັງ conditioner, ຖັງ mud (ຂີ້ຕົມ) ແລະ ຖັງ air shortage . ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນ້ຳເສຍຈະຖືກແຍກອອກຈາກສານອິນຊີໃນຖັງບຳບັດທາງຊີວະພາບ MBBR ແລະ ເຂົ້າໄປໃນຖັງຕະກອນ. ຕໍ່ໄປ, ນ້ຳເສຍຈະຖືກຂ້າເຊື້ອໃນຖັງຂ້າເຊື້ອໂດຍກ່ອງ chlorine ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ນ້ຳທີ່ມີສານພິດກໍຈະຖືກປ້ຳສູບອອກ.


ຮູບພາບການກໍ່ສ້າງ

ຮູບພາບລັກສະນະຂອງເທັກໂນໂລຊີບຳບັດນ້ຳເສຍ MBBR ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ.


ຂໍ້ດີຂອງ MBBR

ບົດສະຫຼຸບຂໍ້ດີຂອງລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍ MBBR. ຈາກມຸມມອງທາງເທັກນິກ, ມີເຕັກໂນໂລຊີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ ເຊັ່ນ: ປະລິມານຕະກອນຕ່ຳ ແລະ ມີ function ການເຮັດວຽກເຕັມຮູບແບບໃນ block ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຈຸລິນຊີຕ່ຳຕໍ່ໜ່ວຍບໍລິມາດ. ຄຸນນະພາບເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຫຼາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກ. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ. ໃນດ້ານຂອງລາຄາແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນຕ່ຳ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານຕ່ຳ. ການບໍາລຸງຮັກສາກໍງ່າຍ. ໃນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍຄໍານຶງເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ, ດັ່ງນັ້ນ. ມັນຈຶ່ງເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ມີປະສິດທິພາບການບຳບັດ BOD ສູງ ແລະ ມີອຸປະກອນບຳບັດນ້ຳເສຍໃຫ້ບໍ່ມີກິ່ນ ແລະ ຍັງສາມາດປັບປຸງໃຫ້ເປັນເຕັກໂນໂລຊີ AAO ເພື່ອບຳບັດນີໂຕແຊນ (nitrogen), ຟຼູອໍລົວ (phosphorus) ແລະ ສານຕົກຄ້າງອື່ນໆໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ຄຸນນະພາບເປັນທີ່ຍແ/ອໄດ້ຖືກອອກແບບມາດ້ວຍການກໍ່ສ້າງເພື່ອສີ່ງແວດລ້ອມຈື່ງ


ລະບົບການບຳບັດນ້ຳເສຍທາງການແພດ


ການບຳບັດນ້ຳເສຍທາງການແພດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ MBR Filter Membrane

ເທັກໂນໂລຊີ MBR (Membrane bioreactor): ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນວ່າເປັນຖັງ ຫຼື ອຸປະກອນຊີວະພາບສຳລັບການບຳບັດນ້ຳເສຍ ເຊິ່ງມັນຈະໃຊ້ເທັກນິກຕະກອນເລັ່ງແບບກະຈາຍຕົວລວມກັນກັບຕົວກອງ MBR ທີ່ມີ MBR membrane ຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ (0.01 ~ 0.2 µm). ສະນັ້ນ, ຂີ້ຕົມຊີວະພາບຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງ, ຈຸລິນຊີຈະມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບການຮັກສາທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະ ປະມານ 5 ປີກ່ອນໃນຫວຽດນາມ.


ພາຍໃນຂອງເຕັກໂນໂລຊີບຳບັດນ້ຳເສຍMBR

ນຳເອົານ້ຳໃສ່ທາງ Input ແລະ ເກັບໄວ້ໃນຖັງລະບາຍອາກາດຊົ່ວຄາວ. ການລະບາຍນ້ຳຈະຊ່ວຍກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຢູ່ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ຜ່ານຖັງ conditioner, ຖັງ mud (ຂີ້ຕົມ) ແລະ ຖັງ air shortage. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນ້ຳເສຍຈະຖືກກອງດ້ວຍ microfiltered ໂດຍຖັງ MBR ເພື່ອແຍກນ້ຳທີ່ບຳບັດແລ້ວ ແລະ ຕະກອນເລັ່ງອອກຈາກກັນ. ຕໍ່ໄປ ນ້ຳເສຍຈະຖືກຂ້າເຊື້ອໃນຖັງຂ້າເຊື້ອດ້ວຍ chlorine ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ນ້ຳທີ່ມີສານພິດຈະຖືກສູບອອກໄປໂດຍປ້ຳ.


ຮູບພາບບາງສ່ວນໃນການຕິດຕັ້ງ

ຮູບພາບລັກສະນະຂອງເທັກໂນໂລຊີບຳບັດນ້ຳເສຍ MBR ແລະ ການຕິດຕັ້ງ.


ຂໍ້ດີຂອງ MBR

ບົດສະຫຼຸບຂໍ້ດີຂອງລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍ MBR. ຈາກມຸມມອງທາງເທັກນິກ, ມີເຕັກໂນໂລຊີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ ເຊັ່ນ: ລະບົບອັດຕະໂນມັດລະດັບສູງ, ປະຢັດພື້ນທີ່ ແລະ ຕິດຕັ້ງງ່າຍ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຄຸນນະພາບເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຫຼາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ. ໃນດ້ານຂອງລາຄາກໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານຕ່ຳ, ການບຳລຸງຮັກສາກໍງ່າຍເຊັ່ນກັນ. ໃນດ້ານຂອງສິ່ງແວດລ້ອມລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍຄຳນຶງເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະນັ້ນ. ມັນຈຶ່ງມີມາດຕະຖານສູງເມື່ອທຽບກັບມາດຕະຖານຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະ ນ້ຳທີ່ຜ່ານການບຳບັດມາແລ້ວເຮົາສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ ສຳລັບທຳຄວາມສະອາດພື້ນ ແລະ ຫົດນ້ຳຕົ້ນໄມ້.


ລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍສຳລັບເຂດອຸດສາຫະກຳ


ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະອຸດສາຫະກຳໃນການຜະລິດ, ອົງປະກອບຂອງນ້ຳເສຍຈະມີລັກສະນະສະເພາະຂອງຕົວເອງ

ອຸດສາຫະກຳອາຫານ: BOD, ສານແຂວນລອຍ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ເປັນພິດ, ຮໍໂມນເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ສີວັດສະດຸ, ກົດ ຫຼື ດ່າງ, ອື່ນໆ.

ອຸດສາຫະກຳເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ: ຜະລິດຕະພັນແປສະພາບເປັນແກສ: naphthalene, benzene, cyanide, ammonia, phenol, cresols, anthracene, ... ມົນລະພິດ: animal fats and oils, solid particles, sulfuric acid, hydrochloric acid,... ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນສານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຜົາໄໝ້, ການຜະລິດ, ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການບໍາລຸງພື້ນຜິວ.

ອຸດສາຫະກຳເຈ້ຍ ແລະ ເນື້ອເຈ້ຍ: TSS, BOD, chloroform, furan, dioxin, phenol, COD and suspended solids.

ອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ: ລວມທັງພື້ນທີ່ອື່ນໆເຊັ່ນ ຮ້ານລ້າງລົດ, ບ່ອນເກັບຮັກສາ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ໂຮງງານ, ສະຖານີຂົນສົ່ງ, ໂຮງໄຟຟ້າ ... ນ້ຳເສຍຈາກພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ: solvents, oils oily, grit, detergent and hydrocarbon.


ຮູບພາບລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍທາງອຸດສາຫະກຳ.

ຮູບພາບການຕິດຕັ້ງລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍທາງອຸດສາຫະກຳ


ຮູບພາບລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍທາງອຸດສາຫະກຳທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວໃນໂຮງງານ LG ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກຳ Yongtian ແລະ Jiumei ໃນປະເທດຈີນ


ຂໍ້ດີຂອງການບຳບັດນ້ຳເສຍທາງອຸດສາຫະກຳຂອງເຮົາເຮົາ

ບົດສະຫຼຸບຂໍ້ດີຂອງລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍທາງອຸດສາຫະກຳ. ຈາກມຸມມອງທາງເທັກນິກ, ມີເຕັກໂນໂລຊີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ ເຊັ່ນ: ເປັນການໃຊ້ງານ ແລະ ຕິດຕັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ, ການບຳບັດມົນລະພິດໂດຍໃຊ້ຈຸລິນຊີທີ່ມີຢູ່ໃນນ້ຳເສຍ. ພວກເຮົາຍັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ; ປະເພດຂອງອຸປະກອນການປະມວນຜົນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີຊື່ສຽງໃນຕະຫຼາດ. ການດຳເນີນການເປັນໄປຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. ໃນດ້ານຂອງລາຄາ, ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ. ລະບົບງ່າຍຕໍ່ການບຳລຸງຮັກສາ. ໃນດ້ານຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບມາໂດຍຄຳນຶງເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ. ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

loLAO